Sativ real s.r.o.  Ústecká 3050, 390 01 Tábor, IČO  27638138 Spisová značka  C 17667 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Sativ real s.r.o.  Ústecká 3050, 390 01 Tábor, IČO  27638138 Spisová značka  C 17667 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

SATIV REAL s.r.o.

Smlouva o poskytnutí služby „Připojení k síti Internet“

 

uzavřená dle § 261a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami

č. INT/-----/-----

 

I. Smluvní strany

 

1. Poskytovatel služby: 

Název společnosti:                     SATIV REAL s.r.o.

Sídlo společnosti:                      Tábor, Ústecká 3050, PSČ 390 01

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 120667

IČ:                                            27638138

DIČ:                                          CZ27638138

Bankovní spojení:                      č.ú. 212375592/0300, vedený u ČSOB a.s.

Kontakty :                                   sativreal@email.cz, +420 777 300 808

Jednající:                                  jednatelem

 

 

2. Příjemce služby:                   

Jméno a příjmení:                     

Datum narození:                       

Adresa trvalého pobytu:             

Kontakty :                                     
 
 

II. Předmět smlouvy

 

2.1. „Poskytovatel služby“ zabezpečí pro „Příjemce služby“ přístup do celosvětové sítě Internet. Tento přístup bude realizován bezdrátově, které dodal a instaloval „Poskytovatel služby“ a které zůstává po celou dobu trvání této smlouvy majetkem „Poskytovatele služby“. 

 

 

2.2. Adresa připojeného místa je: :   

 

 

III. Čas plnění

 

Smlouva na dobu určitou.

 

3.1. Plnění smlouvy začíná dnem: 

 

 

IV. Rozsah poskytované služby a její popis

 

4.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami a Uživatel se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou ve smlouvě poskytovatele.

 

4.2. Služba je poskytována jako veřejná.

 

4.3. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s generální licencí ČTÚ GL-12/R/2000 ve znění změn (standardy 802.11a/b/g/n/ac – WiFi).

 

4.4. Poskytovatel bude Službu poskytovat v oblasti pokryté příslušným radiovým signálem Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.).

 

4.5. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.

 

 

 

 

 

V. Měření rychlosti a důsledky odchylky od uvedených rychlostí

 

5.1. Měření rychlosti připojení k internetu se provádí v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 podle aktuálně platné metodiky „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu“ a probíhá z koncového bodu sítě Sativ real s.r.o. na transportní vrstvě (L4) podle referenčního modelu ISO/OSI

 

5.2. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

 

5.3. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

 

5.4. Dosahovaná kvalita a rychlost poskytované služby přístupu k Internetu závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech technických, tedy ovlivnitelných ze strany poskytovatele, dále neovlivnitelných ze strany poskytovatele, ani ze strany zákazníka, stejně tak i na faktorech, které zákazník může přímo ovlivnit. Mezi faktory ovlivňující kvalitu a rychlost poskytované služby přístupu k Internetu patří: využívaná technologie datového připojení a její technologické a technické charakteristiky, povětrnostní podmínky a nepříznivé počasí, úroveň pokrytí signálem WiFi, nastavení a vytížení WiFi sítě, technické zařízení, které zákazník používá, charakter budovy, ve které zákazník službu využívá, poloha koncového zařízení, frekvenční pásmo WiFi, cesta šíření signálu, náhodná koncentrace uživatelů apod

 

 

VI. Možnost reklamace uvedených rychlostí

 

6.1. V případě velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu od stanovených parametrů, případně poklesu rychlosti internetového připojení pod uvedenou minimální rychlost, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou službu.

 

 

VII. Ceny a platební podmínky

 

 

7.1. Cenová kalkulace přípojného bodu:

 

Zákazníkovi budou účtovány jednorázově následující platby

 

- instalační poplatek:  0,-Kč

 

 

 

7.2. Zajištění přístupu k síti Internet – pevná linka/WI-FI/

 

 Adresa koncového zařízení   MAC                                         IP

 

měsíční sazba (Kč):            včetně DPH 21% (         Kč+DPH 21%       Kč)

 

Měsíční limit přenosu je neomezen.       

Měsíce jsou poplatné dle měsíční sazby       Kč včetně DPH 21% vše podloženo splátkovým kalendářem, vystaveným Poskytovatelem služby ke dni podpisu této smlouvy.

 

Poskytovatel garantuje výše uvedené parametry připojení za předpokladu, že nedojde ke změně napojení nebo faktické změny koncového zařízení způsobené příjemcem služby.

 

7.3. Poplatky se účtují následujícím způsobem:

 

zúčtovacím obdobím je jeden měsíc

pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány předem za každý měsíc. Za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části jedné třistapětašedesátiny 365 ročních nákladů za každý den.

 

7.4. Úhrada účtované částky „Příjemce služby“ se považuje za provedenou odepsáním příslušné částky z účtu u peněžního ústavu „Příjemce služby“ a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu, přičemž se počítá den doručení jako 4. kalendářní den od data odeslání daňového dokladu. Je-li „Příjemce služby“ v prodlení s úhradou účtované částky, může firma SATIV REAL s.r.o. za každý den prodlení účtovat úrok z prodlení ve výši 0,025 % dlužné částky.

 

7.5. Nemůže-li „Příjemce služby“ využívat službu pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada alespoň 6 hodin. Vrácení poplatků je „Příjemce služby“ povinen uplatnit písemně nejdéle do 15 dní od posledního dne trvání závady.

 

7.6. Veškeré poruchy služby nebo zařízení je „Příjemce služby“ povinen neprodleně hlásit telefonicky s následným písemným potvrzením. Za písemné potvrzení se považuje i e-mail odeslaný poskytovateli služby. (telefonní čísla +420 777 300 808, e-mail: sativreal@email.cz).

 

 

VIII. Doba trvání smlouvy

 

 

8.1. Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Po uplynutí doby 12 měsíců se stává uzavřenou na dobu neurčitou, pokud 1 měsíc před vypršením platnosti nebude „Poskytovatel služby“ písemně informován „Příjemcem služby“.

 

8.2. Smlouva může zaniknout:

 

písemnou dohodou smluvních stran

okamžitou výpovědí ze strany „Poskytovatele služby“ v případě zneužití služby podle čl. 9.1. této smlouvy. Okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi zákazníkovi.

okamžitou výpovědí ze strany „Poskytovatele služby“ v případě opakovaného porušení povinnosti „Příjemce služby“ popsané v článku 9.2. této smlouvy. Okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi zákazníkovi.

výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany „Poskytovatele služby“ v případě, že „Příjemce služby“ porušil opakovaně některou povinnost uvedenou ve smlouvě.

výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany „Příjemce služby“ při podstatném neplnění „Poskytovatele služby“. Za podstatné neplnění se pro účely této smlouvy považuje:

opakované závady během období jednoho měsíce, které trvaly déle jak 3 dny a nebyly zaviněny ze strany příjemce služby.

f) výpovědí jednoho z partnerů bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

 

8.3. Výpovědní lhůta dle bodů 8.2. d) až f) nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi.

 

8.4. Při zániku smlouvy je „Příjemce služby“ povinen bezprostředně vrátit „Poskytovateli služby“ vše, co je vlastnictvím firmy SATIV REAL s.r.o. nebo jeho subdodavatelů. Veškeré závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.

 

 

 

 

IX. Práva a povinnosti „Příjemce služby“

 

9.1. „Příjemce služby“ nesmí službu zneužít ani nesmí jiným osobám toto umožnit nebo jim v tom napomáhat. Pro účely této smlouvy „zneužití“ zahrnuje mimo jiné:

 

zajistit si, nebo se pokusit zajistit pro službu jakékoliv prostředky nebo zařízení s úmyslem vyhnout se placení.

zpřístupnění neveřejných informací, pozměnění nebo zničení informací jiného odběratele služby bez jeho souhlasu jakýmikoliv prostředky nebo zařízením, nebo pokus tak učinit.

překážet v používání služby jiným zákazníkům či oprávněným uživatelům nebo užívat službu v rozporu se zákonem, či při napomáhání k nezákonným činům.

 

9.2. „Příjemce služby“ je povinen za poskytnuté služby platit dle daňových dokladů vystavených na základě smlouvy a v termínech uvedených na těchto dokladech.

 

9.3. „Příjemce služby“ umožní „Poskytovateli služby“ neomezený přístup k instalovaným zařízením v prostorech „Příjemce služby“ pro účely pravidelné údržby a servisu. Neomezeným přístupem se rozumí okamžitý přístup v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:30 hod, dále v době poruchy kteréhokoliv zařízení. V ostatní době pouze po předchozí dohodě.

 

9.4. Pokud nebude ze strany „Příjemce služby“ dodržena smluvní doba 12 měsíců podle bodu 8.1. je „Příjemce služby“ povinen uhradit „Poskytovateli služby“ částku 3 000,- Kč.

 

 

 

X. Práva a povinnosti „Poskytovatele služby“

 

10.1. „Poskytovatel služby“ je povinen instalovat, provozovat a udržovat službu v souladu s ustanoveními specifikovanými v této smlouvě a dále „Poskytovatel služby“ zaručuje, že služba bude odpovídat těmto specifikacím ode dne instalace.

 

 

10.2.  „Poskytovatel služby“ nebude odpovědný za nároky či škody vzniklé vinou „Příjemce služby“, nedbalostí nebo neplněním jeho povinností.

 

10.3.   Specifikace a definice pojmů služby přístupu k internetu v pevném místě na základě všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 jsou na našich webových stránkách  http://www.sativreal.unt.cz/VOP/

 

 

XI. Rozhodování sporů a dozorové orgány

 

11.3. Ve sporech mezi „Poskytovatelem služby“ a „Příjemcem služby“ vyplývajících ze závazkových vztahů, které se týkají služeb elektronických komunikací, má pravomoc rozhodovat mimosoudně spory ČTÚ (www.ctu.cz). Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud ČR místně příslušný podle sídla „Poskytovatele služby“ . Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení platí předchozí věta obdobně. Dohled v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka (Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz), jíž lze v této oblasti podávat stížnosti a podněty. Spory týkající se platebních služeb lze též řešit mimosoudně na základě návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb. (www.finarbitr.cz). Rada pro rozhlasové a televizní vyslání je dozorovým orgánem u televizního vysílání a audiovizuálního obsahu (www.rrtv.cz).

 

 

 

XII. Závěrečná ujednání

 

12.1. „Příjemce služby“ bere na vědomí, že „Poskytovatel služby“ nepřejímá odpovědnosti za spolehlivost, obsah, využití služeb nebo za informace dostupné v síti Internet, i když jsou tyto přístupné a používané prostřednictvím služeb poskytovatele.

 

12.2. Výpověď této smlouvy jak ze strany „Příjemce služby“, tak ze strany „Poskytovatele služby“ musí být učiněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem oprávněné osobě.

 

12.3. Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a písemně odsouhlaseny oběma stranami.

 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

 

V                             , dne                                                                   V                         , dne                     

 

 

 

 

 

 

……………………………………….......                                             ……………………………………………….

             „Poskytovatel služby“                                                                                „Příjemce služby“

 

Rychlost stahování - download (Mb/s)

Rychlost odesílání - upload (Mb/s)

minimální

běžně dostupná

maximální

inzerovaná

minimální

běžně dostupná

maximální

inzerovaná

6

15

50

20

5

10

30

16